Vse za vašo digitalizacijo podjetja

Digitalne transformacije

V začetnih fazah digitalizacije podjetja pripravljamo digitalne strategije in akcijske načrte. V kasnejših fazah nudimo tudi vodenje projekta digitalizacije.

digitalnih strategij

akcijskih načrtov

digitalizacij

Področja digitalizacije

Ali se bodo stranke po opravljeni storitvi še naprej obračale na določeno podjetje, je odvisno od vsega, kar naredijo, saj vse vpliva na njihovo zaznavanje in odločitev. Rezultat vsakršne interakcije stranke s podjetjem se šteje pod izkušnjo kupca (uporabnost spletne strani, kakovost izdelka, odzivnost podjetja, komunikacija in prilagodljivost komunikacijskih kanalov, storitev …)

Podatkovna strategija zajema tako hranjenje kot tudi obdelavo podatkov v podjetju. Veliko podjetij podatke o strankah, prodaji, zalogah itd. še vedno hrani v fizični obliki ali pa so ti delno digitalizirani v obliki elektronskih preglednic. Slednje sicer omogočajo urejanje podatkov in osnovne poslovne analize, še vedno pa ne omogočajo vseh možnosti, kot jih namenski sistemi za hranjenje specifičnega tipa podatkov.

Primeri sistemov za hranjenje podatkov:

 • podatki o strankah: CRM, Facebook Insights, Googlova analitika,
 • podatki o zalogi: WMS,
 • podatki o prodaji: računovodski programi, Facebook Insights, Googlova analitika, CRM,
 • itd.

Področje se osredotoča na notranje delovne procese, ki jih je moč digitalizirati ali avtomatizirati. Primeri digitalnih procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja:

 • Prodaja: spletne strani in spletne trgovine …
 • Rezervacije: rezervacijske platforme
 • Komuniciranje: kontaktni obrazci, samodejni odgovori, virtualni asistenti …
 • Trženje: digitalno preko različnih tržnih kanalov kot so Facebook ali Google, periodično obveščanje strank preko e-pošte …
 • Kadrovski procesi:
  • inoviranje,
  • beleženje delovnega časa,
  • obdelava stranke,
  • izdajanje računov in faktur,
  • naročanje materiala

Pod digitalne poslovne modele, produkte in storitve spadajo vse digitalne kontaktne točke s strankami. Kot digitalno storitev lahko tako upoštevamo že preprost kontaktni obrazec na spletni strani, samo spletno stran ali spletno trgovino.

Digitalizacija podjetja predvideva razvoj novih digitalnih izdelkov in digitalnih storitev ali vsaj oplemenitev obstoječih produktov/storitev z digitalnimi storitvami.

V sodobnem podjetju je digitalna pismenost ena izmed ključnih vseživljenjskih kompetenc, ki vključuje varno in kritično uporabo tehnologije informacijske družbe pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju. Podpirajo jo osnovna znanja v IKT: uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu. V osnovi jih delimo na naslednja področja:

 • obdelava informacij,
 • ustvarjanje vsebin,
 • komunikacija,
 • reševanje težav in
 • varnost.

Pod področje razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest spadajo vsa izobraževanja, ki bi izboljšala osnovne digitalne kompetence zaposlenih in izobraževanja novo implementirane opreme z digitalizacijo podjetja.

Pod izobraževanja osnovnih digitalnih kompetenc spadajo naslednja:

 • izobraževanje za napredno uporabo administrativnih programov (MS Word, Office),
 • izobraževanje za digitalni marketing,
 • izobraževanje za uporabo digitalnih tehnologij,
 • izobraževanje za vodstvo podjetja,
 • izobraževanje na temo digitalne prisotnosti,
 • itd.

Strategija razvoja digitalne kulture vključuje definiranje potrebnih elementov digitalne kulture, okvir načrta razvoja digitalnega voditeljstva, okvir načrta poslovne agilnosti in okvir načrta spodbujanja usmerjenosti v kupce.

Digitalna kultura v podjetju pove, koliko so zaposleni nagnjeni k digitalizaciji in razvoju podjetja. Pogoje za vodilni položaj podjetja na trgu ustvarjata predvsem lastno znanje in inovacijsko-razvojna usmeritev podjetja. Vodilni tržni položaj si lahko zagotovimo že s tem, da ponujamo proizvod, ki je v večini lastnosti primerljiv s konkurenco, a izstopa pri tržno pomembnem parametru, kjer je podjetje najmočnejše. S takšno miselnostjo ni tako pomembno, da je podjetje vodilno na vseh področjih, ki jih proizvod ali storitev pokriva.

Informacijska varnost je proces, ki se izvaja varno in vztrajno zaradi varstva informacij in informacijskih sistemov pred neodobrenimi vdori, uporabo, razkritjem, razdorom, preoblikovanjem ali distribucijo. Nenehno šolanje, ocenjevanje, varovanje, nadzor in odkrivanje, reakcija na naključja in popravila, dokumentacija in pregled naredijo proces informacijske varnosti brezkončni proces

Mogoče še najbolj obsežno področje digitalizacije podjetja, ki je hkrati tudi zadnje, je Industrija 4.0. Področje digitalizacije proizvodnega procesa lahko hitro pokrijemo s preprosto implementacijo zajema senzorskih podatkov in njihovo obdelavo, lahko pa se v to poglobimo in investiramo tudi po nekaj sto tisoč evrov. Podjetje, za katero smo izvajali digitalizacijo v okviru diplomskega dela, ni proizvodno podjetje, zato se na področju Industrije 4.0 ni implementiralo novih rešitev.

Kjer so prej našteta področja digitalizacije dokaj podobna med podjetji, je potrebno pri digitalizaciji proizvodnje, preučiti specifične rešitve za panogo dela podjetja, ki se digitalizira. Sistemi so kompleksni, rešitev pa je nešteto.

6 korakov do digitalizacije podjetja

Uvodni zajem informacij in pregled aktivnosti podjetja

Spoznajmo se

Pred začetkom digitalizacije in podajanja usmeritev, moramo podjetje dobro poznati. Dogovorimo se za daljši sestanek in/ali obisk pri vas, kjer skupaj pogledamo stanje na vseh področjih podjetja. V tem koraku temeljito pregledamo delovanje podjetja, njegove obstoječe procese, tehnologije in potrebe. Zajamemo informacije o trenutni digitalni prisotnosti, poslovnih ciljih ter izzivih, kar nam omogoča celovit vpogled v podjetje pred nadaljnjim načrtovanjem digitalizacije.

Uvodni zajem informacij in pregled aktivnosti podjetja

Skupno snovanje okvirjev in usmeritve digitalizacije

Vaša želja…

Skupaj določimo, katera področja so za vas ključnih pomenov. V nadaljevanju se tako lahko osredotočimo na specifične sisteme. S stranko skupaj oblikujemo vizijo in cilje digitalizacije ter opredelimo ključne smernice, ki bodo usmerjale nadaljnje korake. Ta faza vključuje identifikacijo prednostnih področij digitalizacije, določitev merljivih ciljev ter oblikovanje strategije za dosego želenih rezultatov digitalizacije. Skupno snovanje zagotavlja jasno usmeritev in skladnost z vizijo podjetja.

Skupno snovanje okvirjev in usmeritve digitalizacije

Priprava Digitalne strategije

Usmeritve

Lotimo se priprave obsežnejšega dokumenta s splošnimi usmeritvami za digitalizacijo vašega podjetja. Na podlagi prejšnjih korakov pripravimo DIGITALNO STRATEGIJO, ki vključuje načrtovanje in usmerjanje digitalnih aktivnosti podjetja. Ta strategija obsega opredelitev ključnih področij digitalizacije, določanje ciljev, analizo konkurence, identifikacijo ciljnega občinstva ter izbiro primerne tehnološke infrastrukture. Digitalna strategija služi kot temeljni dokument za usmerjanje in usklajevanje digitalnih prizadevanj v podjetju.

Priprava Digitalne strategije

Skupna definicija konkretnih ukrepov

Konkretizacija

v digitalni strategiji so v splošnem smislu našteti predlagani ukrepi in ključna področja digitalizacije. Predlaganih in opisanih je več sistemov za posamezno področje. Ko digitalno strategijo preučite, se skupaj odločimo za najbolj primerne sisteme, ki bodo izboljšali in optimizirali vaše poslovanje. V sodelovanju s stranko identificiramo konkretna dejanja in ukrepe, ki jih je treba izvesti za uresničitev digitalne strategije. To vključuje izbiro in uvajanje ustrezne programske opreme, orodij in tehnologij, vzpostavitev učinkovitih komunikacijskih kanalov, uvajanje e-poslovanja, avtomatizacijo procesov in druge prilagojene ukrepe, ki bodo podpirali digitalno transformacijo podjetja.

Skupna definicija konkretnih ukrepov

Priprava Akcijskega načrta

Črno na belem

Začne se snovanje t.i. AKCIJSKEGA NAČRTA! V akcijskem načrtu so našteti izbrani ponudniki novih digitalnih sistemov in tehnologij, določena je investicija digitalizacije posameznih področjih in časovnica implementacij. Na tem koraku pripravimo podroben Akcijski načrt, ki opisuje specifične naloge, časovni okvir, odgovorne osebe in vire, potrebne za izvedbo digitalnih ukrepov. Ta načrt omogoča strukturirano izvajanje in sledenje napredku ter zagotavlja usklajenost med vsemi vpletenimi deležniki.

Priprava Akcijskega načrta

Implementacija novih, digitalnih tehnologij v poslovanje podjetja

Naj se delo začne!

Digitalne sisteme dobro poznamo. Na vrsti je implementacija in konfiguracija aplikacij za izboljšanje in optimizacijo poslovanja.

Za bolj specifične sisteme se povežemo z zunanjimi izvajalci. Skupaj poiščemo najboljšo rešitev in jo konfigururamo po vaših željah.

V zadnjem koraku izvajamo implementacijo izbranih digitalnih tehnologij in rešitev v poslovne procese podjetja. To vključuje uvajanje in prilagajanje programske opreme, izobraževanje zaposlenih, testiranje, vzpostavljanje povezav s partnerji in strankami ter postopno prehajanje na digitalno poslovanje. Implementacija novih tehnologij poteka pod strokovnim vodenjem in nadzorom, da se zagotovi uspešno vključevanje digitalnih sprememb v delovanje podjetja.

Implementacija novih, digitalnih tehnologij v poslovanje podjetja